Εργασία

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων – 45 θέσεις εργασίας

http://www.odigostoupoliti.eu/proslipseis-geniko-nosokomeio-trikalon/

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

24 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ( 6 ωρη απασχόληση).
20 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ( 5 ωρη απασχόληση).
1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ( 8 ωρη απασχόληση).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Καρδίτσης 56, ΤΡΙΚΑΛΑ, Τ.Κ. 42131 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Ελένης Μπάνου και Ευαγγελίας Παπαγεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2431350725-635).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Advertisement